International Conference Media Archeology: Memory, Media and Culture in Digital Age

with No Comments

Media Archeology

Fakultet dramskih umetnosti u saradnji sa udruženjem Diskurs organizuje nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Medijska arheologija: sećanje, mediji i kultura u digitalno doba koji će se održati 29. i 30. oktobra 2015. godine.

Konferencija je deo projekta „Identitet i sećanje: transkulturalni tekstovi dramskih umetnosti i medija: Srbija 1989-2014” (projekat br. 178012) koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Medijska arheologija javlja se kao multifunkcionalna intersdisciplinarna oblast istraživanja sećanja, medija i kulture u vreme kada su humanistika, studije kulture, medija i umetnosti sve više fokusirani na digitalne medije i tehnologije. Arheološka metafora odnosi se na potrebu za artikulisanjem materijalnih tragova prošlosti i njihovom društvenom, kulturnom i političkom kontekstualizacijom. U tom mapiranju sedimenata i slojeva vezanih za prostor, vreme i događaje, medijska arheologija se poima kao „arheološko” i „forenzičko” istraživanje medija, kulture, medijskih diskursa i tekstova, medijskih organzacija, kao i kulturne politike. Ovo razumevanje uzima u obzir proširene medije: od klasičnih medija (pozorišta i filma, masovnih i elektronskih medija) do novih medija (društvenih, digitalnih, ekranskih medija) i umetnosti.
Pozivamo učesnike da svoja izlaganja koncipiraju oko sledećih tema:

  • Medijska arheologija, (novi) mediji i reprezentacije prošlosti: medijacija sećanja, transnacionalno sećanje, kulturno pamćenje, arhiviranje i diseminacija sećanja, internet arhiva, globalizacija, digitalno sećanje, metamemorija.
  • Produkcioni aspekti „primenjene” medijske arheologije: medijske organizacije, tehnologije produkcije i reprodukcije, produkcija i novo medijsko okruženje, proizvodnja dokumentarnih sadržaja, radio i televizijski formati, reklama.
  • Prakse i politike nove medijske umetnosti i kulture: umetnost i tehnološki razvoj, audio-vizuelni, transmedijski, postdramski, filmski tekstovi, video igre, digitalni mediji, filozofija medija, sajber-kultura, medijski posredovani identiteti.

Apstrakt rada (do 250 reči) i kraću biografiju (do 200 reči) na srpskom i na engleskom jeziku potrebno je poslati na fdu.conference@gmail.com do 15. juna 2015. Obaveštenje o prihvaćenim radovima biće poslato do kraja juna. Konferencija će se odvijati na engleskom i srpskom jeziku.

Kotizacija je 25 evra u dinarskoj protivvrednosti.